ศูนย์ข้อมูล


การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสนตอ

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและดำเนินการพิจารณาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรเปิดเผยแก่ประชาชน ให้สามารถค้นคว้าและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 58 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยกเว้นเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ อาจไม่เปิดเผยก็ได้

ดาวน์โหลด พรบ.ข้อมูลข่าวสารได้ที่

ขั้นตอนการขอข้อมูล
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่สืบค้นเรื่องที่ต้องการได้ 2 วิธี คือ
2.1 สืบค้นจากแฟ้มดรรชนีข้อมูลข่าวสาร
2.2 สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ จัดเตรียมไว้โดยสืบค้นผ่านเว็บไซต์
3. ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำเนาเอกสารดังกล่าว
4. กรณีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไม่มีข้อมูลตามที่ร้องขอ เจ้าหน้าที่จะประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลต่อไป

สถานที่ติดต่อ   รพ.สต.หนองแสนตอ  ตำบลสุมเส้า  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
โทร.  08-5001-5295  Email :  phen213@hotmail.comติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่


เว็บบอร์ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

login เว็บบอร์ด สสอ.เพ็ญ
สมัครสมาชิก web board สสอ.เพ็ญ
เว็ปบอร์ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
ฝาก ข้อความถึงสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ


บริการประชาชนรายละเอียด พรบ ข้อมูลข่าวสาร พศ.๒๕๔๐
ดาวโหลดสื่อสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คำประกาศสิทธิผู้ป่วยเครือข่ายสถานบริการสุขภาพเพ็ญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน คปสอ.เพ็ญ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) เพ็ญ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.อุดรธานีระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน

หนังสือเวียนการจ้างหมแนวด แพทย์แผนไทย

ระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ กองคลัง กรมควบคุมโรค

หนังสือ แจ้งการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง เดือน พย 54 และ ธค 54

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

พรบ.เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน กฎสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย พรบ.

หนังสือเวียน ทางราชการ

ตัวอย่างแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี

การติดเครื่องราชและบ่าชั้นระดับ ขรก.ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐคิกที่นี่รายงานผลการดำเนินงาน  ๒๕๕๗

ข้อมูลเบื้องต้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสนตอ (PCA) ๒๕๕๕๗

รวมข้อมูลพื้นฐาน รพ.สต.หนองแสนตอ

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข  ปี  ๒๕๕๗

ข้อมูลพื้นฐานปี  ๒๕๕๗

ข้อมูลพื้นฐานปี  ๒๕๕๖